Thời gian học

– Các khoác học online không quy định thời gian học cụ thể. Tuy nhiên để đạt hiệu quả cao, Bạn nên sắp xếp thời gian cố định trong ngày để học. Đề xuất thời gian học lý tưởng từ 19h~21h

– Thời gian học: 12 tháng (Thời gian học được giới hạn để bạn có động lực học xuyên suốt)